Lodi Memorial

Translation Services

We speak to our patients in the languages they need

For those patients whose primary language is Spanish

We urge patients to use the medical center’s professional interpreters. This is even if a Spanish-speaking patient may have a family member with them who speaks English as well as Spanish. Using our interpreters provides the best quality care by ensuring our medical professionals’ messages are communicated exactly and in a culturally appropriate fashion.

It’s important that our care givers use the services of a professional medical interpreter who has been specially trained and certified in interpreting medical terminology in a medical center setting. This ensures accurate communication across cultural differences and allows nurses and physicians to speak to the exact nature of a health issue without worrying that the patient is getting only partial information or incorrect information. It also protects confidentiality. Patients benefit in that the medical interpreter allows them to speak directly to the healthcare provider without difficulty.

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits exclusion from services and discrimination on grounds of race, color and national origin among others. This extends to people with non- or limited-English proficiency and is why having trained medical interpreters on site at our medical center protects the patient, as well as the healthcare provider.

For all other languages

For our Spanish-speaking patients we use our staff interpreters whenever possible. When not possible, and for all other languages, we use the telephonic services of the Language Line. While not all hospitals provide in-person Spanish interpreters, all medical centers contract for over-the-phone interpreter services.

For deaf and ASL-speaking patients

For our American Sign Language speaking patients, we use video remote interpreters. It’s a lot like using Skype.

Please be sure to ask for an interpreter if needed.

English interpretation of taglines: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD
(888) 877-5378, Sprint (888) 877-5379

Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al MCI TDD (800) 735-2929, MCI
(800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint (888) 877-5379

繁體中文(Chinese): 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint
(888) 877-5379

Tiếng Việt Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint (888) 877-5379

Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint (888) 877-5379

한국어(Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint (888) 877-5379 번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն(Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379, TDD (հեռատիպ) MCI TDD
(800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378

فارسی Persian (Farsi) توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما MCI TDD (800) 735-2929, MCI (800) 735-2922, Sprint TDD (888) 877-5378, Sprint
(888) 877-5379 فراھم می باشد. با تماس بگیرید.

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните MCI 1-800-735-2922, Sprint
(888) 877-5379 (телетайп: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD
(888) 877-5378).

日本語(Japanese): 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379(TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378)まで、お電話にてご連絡ください。

العربية(Arabic): رقم MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم. (MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD
1-888-877-5378)- ھاتف الصم والبكم:

ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi): ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ(Cambodian): ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379, (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378)។

Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau MCI (800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378).

हिंदी(Hindi) ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। MCI
(800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378) पर कॉल करें।

ภาษาไทย(Thai) เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร MCI
(800) 735-2922, Sprint (888) 877-5379 (TDD: MCI TDD (800) 735-2929, Sprint TDD (888) 877-5378).